• Menu
  • Zoek
  • Login

Materiaaleigenschappen van beton

Kwaliteit

Kwaliteit

Iedereen die iets koopt, doet dat in de verwachting dat het gekochte een zekere kwaliteit heeft en aan bepaalde eisen voldoet. Dat geldt voor een wasmachine, voor cement en voor een betonconstructie. Het zou lastig zijn als een koper zelf de kwaliteit van een product of dienst vóór de aanschaf zou moeten controleren. Met certificatie kan hierin worden voorzien: niet de koper maar een onafhankelijke deskundige stelt vast of het gewenste product of de gevraagde dienst aan bepaalde eisen voldoet.

Gecertificeerd

terug naar boven Wat is certificatie?

Certificatie is een activiteit van een onafhankelijke deskundige instelling (de certificatie-instelling). Op basis van onderzoek doet men een uitspraak of een product, proces of managementsysteem voldoet aan bepaalde eisen. De uitspraak wordt vastgelegd in een door de certificatie-instelling uitgegeven certificaat.

terug naar boven Werkwijze

Een bedrijf kan zich niet zomaar certificatie-instelling noemen en aan de slag gaan. Een certificatie-instelling moet door de Raad voor Accreditatie worden geaccrediteerd. In Nederland zijn zo’n twintig instellingen erkend. Veel van die instellingen zijn al lang actief en richten zich op een bepaald gedeelte van de bouw.

Zoals gezegd draagt de certificatie-insteling zorg voor het afgeven van certificaten. Het grootste deel van het werk van een certificatie-instelling is echter het uitvoeren van controles of producten, processen en systemen aan de eisen blijven voldoen.

terug naar boven Soorten kwaliteitsverklaringen

Certificaten

Productcertificaat

Een productcertificaat is precies wat het zegt: een certificaat voor een product van een producent op een specifieke productielocatie. Bijvoorbeeld een certificaat voor cement, betonmortel of een betonproduct.

Procescertificaat

Een procescertificaat daarentegen wordt afgegeven aan een bedrijf voor een specifiek vervaardigings- of verwerkingsproces. Een voorbeeld van zo'n proces is het aanleggen van een vloeistofdichte voorziening.

Systeemcertificaat

Een systeemcertificaat gaat zogezegd nog een stap verder: het betreft gehele systemen. Voorbeelden zijn een kwaliteitssysteem op basis van NEN-EN-ISO 9001. Zo'n certificaat stelt dat het kwaliteitssysteem van een bedrijf voldoet aan deze norm. Andere voorbeelden zijn systemen voor milieuzorg en arbomanagement.

Attesten

Ging het bij een productcertificaat over de eigenschappen van het product, bij een attest gaat het over de toepassing van een product: een attest is een verklaring dat een product of een bouwsysteem geschikt is voor een beoogde toepassing. Het attest beschrijft het product of het bouwsysteem. Eenmaal afgegeven vinden normaliter geen controles meer plaats.

Beoordelingsrichtlijn (BRL)

In het algemeen geeft degene die over een certificaat wil beschikken daartoe opdracht aan een certificatie-instelling. De certificatie-instelling richt dan een commissie van deskundigen in die het opstellen van het document begeleidt.

Een beoordelingsrichtlijn bevat in hoofdzaak twee onderdelen:

  • De eisen waaraan de producent (de houder van het certificaat), het product of proces moeten voldoen;
  • De werkzaamheden van de certificatie-instelling.

Als het een BRL voor een attest betreft, dan wordt vooral het attesteringsonderzoek beschreven. Zoals hierboven al beschreven, zijn de eisen aan de producent (de houder van het attest) meestal beperkt.

Beoordelingsrichtlijnen die de bouw betreffen bevatten behalve privaatrechtelijke eisen ook vaak publiekrechtelijke eisen. Het betreft dan het Bouwbesluit en het Bouwstoffenbesluit. Als een product een KOMO-merk heeft, voldoet het altijd aan de publiekrechtelijke eisen.

CE-markering

CE staat voor Conformité Européenne. De CE-markering is een soort productlabel dat aangeeft dat het product in kwestie volgens Europese specificaties is getest. Op termijn moeten alle bouwproducten van de CE-markering worden voorzien. Alleen producten met CE-markering mogen dan nog worden verhandeld

Het doel van de CE-markering is enerzijds het bevorderen van de vrije handel binnen de lidstaten en anderzijds het waarborgen van de veiligheid voor consument en milieu. Ook maakt de CE-markering het eenvoudiger producten uit verschillende landen onderling te vergelijken.

Voorbeelden van producten waarvoor geharmoniseerde Europese normen bestaan en CE-markering verplicht is, zijn cement, hulpstoffen en toeslagmateriaal voor beton.

terug naar boven Keuringsinstanties

Om een CE-markering te verkrijgen moet een producent in eerste instantie zelf toetsen of het product voldoet aan de productnorm. En hij verklaart zelf, met de CE-markering, dat het product voldoet

Valt een product onder een geharmoniseerde Europese norm, dan vermeldt die norm of product(en) door een bevoegde instelling getest moeten worden. Ook als het gaat om risicovolle producten, moet een hiervoor aangewezen instelling worden ingeschakeld: een notified body. Dat kan een laboratorium, maar ook een certificatie-instelling zijn, afhankelijk van het werk dat moet worden uitgevoerd.

European Technical Approval, de Europese Technische Goedkeuring

De CE-markering is van toepassing als er een geharmoniseerde Europese norm beschikbaar is. Is dat niet het geval, of wijkt het product sterk af van de norm, dan kan zo'n product toch van een CE-markering worden voorzien via een Europese technische goedkeuring. Dit kan worden beschouwd als een Europees attest.

terug naar boven Overzichtstabel

Een overzicht van alle certificaten, attesten en markeringen en hun bijzonderheden is te vinden in de tabel.

PDF icoonOverzichtstabel

Het internet is een rijke bron van informatie voor zowel algemene en specifieke informatie als ook overzichten van certificatie-instellingen, beoordelingsrichtlijnen en kwaliteitsverklaringen.

De site van de Raad voor Accreditatie bevat links naar alle certificatie-instellingen en de onderwerpen waarvoor deze instellingen geaccrediteerd zijn.

De site van de Stichting Bouwkwaliteit bevat een overzicht van alle beoordelingsrichtlijnen en van de kwaliteitsverklaringen in de bouw.

De KOMO-website heeft alle informatie over KOMO-certificaten gemakkelijk toegankelijk gemaakt, onder andere door een handige '3D-Certificaten Scout'.» CE-markering: Richtlijn bouwproducten (305/2011/EU)

» Rijksoverheid: CE-markering bouwproducten

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn

 

 

Betoniek-logo

 

 

Betoniek is hét platform over technologie en uitvoering van beton. Onderdeel van het platform zijn twee vaktitels, Betoniek Standaard en Betoniek Vakblad. Daarnaast biedt het platform een uitgebreide website, met onder meer nieuws en een compleet archief van alle artikelen.

Bezoek Betoniek

BetonLexicon

Het BetonLexicon is het woordenboek voor cement- en betongerelateerde informatie. De woorden/begrippen die in de wereld van cement en beton veel worden gebruikt, zijn bijeengezet en voorzien van de meest zuivere omschrijving.

BetonLexicon