• Menu
  • Zoek
  • Login

Beton als bouwmateriaal

Vragen over cement en beton

Wat betekenen de R- en S-codes op een cementzak?

Op de verpakking (of de bijgesloten papieren) van cement staat wettelijk verplichte informatie. Dit betreft onder andere de gevaaraanduidingen en het veiligheidsadvies.

 

 Gevaaraanduidingen en veiligheidsadvies

Gevaaraanduidingen

R38 Irriterend voor de huid
R41 Kan ernstig oogletsel veroorzaken
R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

Veiligheidsadvies

S2 Buiten bereik van kinderen houden
S24 Aanraking met de huid vermijden
S25 Aanraking met de ogen vermijden
S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen
S27 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding

 

Bij inachtneming van de normale arbeidshygiënische maatregelen zijn cement en betonmortel volstrekt ongevaarlijk. Dit geldt zowel voor droog als voor nat materiaal.

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn