• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Strengere emissienormen voor stallen

De maximale emissienormen voor nieuw te bouwen stallen worden tot 2020 gefaseerd aangescherpt.

 

 

De aanscherping van de emissienormen is aangekondigd in het Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwhuisdieren. Dit besluit vervangt per 1 januari 2015 het Besluit ammoniakemissie veehouderij. In het nieuwe besluit is het merendeel van de bestaande maximale emissiewaarden aangescherpt. Aanleiding voor de strengere normen is de overbelasting op Natura 2000-gebieden. Ook zijn sommige normen geactualiseerd op de werkelijke emissie.

 

8,6 kg NH3 in 2018

De norm voor ammoniakemissie vanuit nieuwe melkveestallen wordt 12,2 kg per dierplaats per jaar voor stallen die vóór 1 januari 2015 zijn opgericht. Stallen die op of na 1 januari 2015 worden opgericht hebben een maximale norm van 11,0 kg. Vanaf 2018 mogen nieuwe stallen niet meer dan 8,6 kg ammoniak per dierplaats per jaar uitstoten. Dus hoe later er gebouwd wordt, hoe strenger de normen. Ook voor vleesvarkens vindt er een aanpassing plaats. Voor een vleesvarkensstal opgericht voor 1 januari 2015 geldt een maximale emissiewaarde van 1,6 kg ammoniak per dierplaats per jaar. Bij een oprichting op of na 1 januari 2015 bedraagt deze waarde 1,5 en bij een oprichting na 1 januari 2020 1,1. Voor vleeskalveren tot 8 maanden werd tot op heden geen maximale ammoniakemissie gehanteerd. Vanaf 2020 gaat echter voor deze categorie een norm gelden van 2,5 kilo per dierplaats per jaar. Alle emissienormen voor de verschillende veesectoren zijn te lezen in het nieuwe besluit huisvesting.

 

Vergunning opnieuw

Omdat voor sommige veehouderijsectoren de emissienormen op 1 januari 2015 veranderen (rundvee/varkens/kippen) heeft het nieuwe besluit negatieve gevolgen voor veehouders die al in een vergunningsprocedure zitten. Er zijn immers bedrijven die bijna alle vergunningen binnen hebben, maar nu opnieuw moeten starten omdat de normen gewijzigd worden en veehouders niet binnen twee maanden starten met de bouw van de nieuwe stal. Daarnaast wijkt het nieuwe besluit op onderdelen af van het huidige besluit. In het huidige besluit huisvesting is de vergunning bepalend voor het vaststellen van de maximale emissiewaarde. In het nieuwe besluit is het huisvestingssysteem het uitgangspunt. Omdat vergunningprocedures jaren duren en meestal starten met het aanvragen van de omgevingsvergunning milieu, en daarna de omgevingsvergunning bouw en de natuurbeschermingswetvergunning, zullen veel vergunningprocedures over moeten.

 

oktober 2014

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn