• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Veel wijzigingen in nieuwe Besluit emissiearme huisvesting

Het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting is op 1 augustus 2015 in werking getreden. Dit heeft consequenties voor stallen die vanaf nu gebouwd worden en ook voor proefstallen.

02 proefstalDe emissie-eisen in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) voor melkkoeien zijn aangepast

 

De emissiefactoren in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) voor melkkoeien zijn aangepast aan de huidige landbouwpraktijk. Hierbij is rekening gehouden met een groter leefoppervlak per dier. Voor alle melkveestallen in de Rav wordt een gelijk leefoppervlak gebruikt, gebaseerd op een vast gemiddelde, zodat de stallen en emissiefactoren vergelijkbaar zijn. De gemiddelde oppervlakte stijgt van 3,5 naar 4,5 vierkante meter met mest besmeurd oppervlak per koe. De emissiefactor in de Rav gaat hierdoor in alle gevallen omhoog. Tegelijkertijd wordt in het Besluit huisvesting de maximale emissiewaarde voor melkrundvee voor bestaande situaties gelijkelijk verhoogd, zodat er voor bestaande situaties geen consequenties zijn voor het voldoen aan het Besluit huisvesting.

Nieuwe normen ammoniak

De norm voor traditionele huisvesting van melkvee met weidegang is verhoogd naar 13 kg. Voor melkveestallen die uiterlijk op 30 juni 2015 zijn opgericht, geldt een maximale emissiewaarde van 12,2 kg ammoniak per dier per jaar. Voor stallen die gebouwd worden tussen 1 juli 2015 en 1 januari 2018 geldt een emissienorm van 11,0 kg. Wordt de stal na 1 januari 2018 opgericht dan geldt een maximale ammoniakuitstoot van 8,6 kg per dier per jaar.

Wijzigingen proefstallen

Proefstalbeschikkingen die voor melkvee in het verleden zijn afgegeven hoeven niet voor het nieuwe leefoppervlak gecorrigeerd te worden. In de proefstalbeschikkingen wordt namelijk gerekend met het feitelijke leefoppervlak dat in de proefstal aanwezig is en niet met een gemiddelde, zoals in de Rav.
Daarnaast is in de systeembeschrijvingen de emissiefactor voor beweiden verwijderd. Deze is verschoven naar bijlage 2 van het Besluit huisvesting. Beweiden gaat vanaf de wijziging uit van een reductiepercentage, afhankelijk van het aantal uren beweiding, en niet meer van een concreet getal. De proefstalbeschikking van een proefstal zal daarom geen getal meer aangeven voor het systeem met beweiden. Dit kan nu eenvoudig uitgerekend worden met behulp van bijlage 2.


oktober 2015

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn